A Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatalának

  1. évi tevékenységéről
  2. január 01-vel a járási hivatalok kialakításával Magyarország Közigazgatásának új fejezete kezdődött el. Célok között szerepelt az ügyfélközpontú, szakmailag megalapozott, egyszerűsített ügymenet kialakítása, a gyors ügyintézés megvalósítása, a jogszerűség előtérbe helyezése. Alapvető fontosságú volt, hogy hatékonyabb, koordináltabb, takarékosabb közigazgatás jöjjön létre. Új utakon járva kellett kialakítani egy olyan közigazgatási metódust, melyre korábban, ebben a formában példa még nem volt Magyarországon.

A Füzesabonyi Járási Hivatal legfőbb célkitűzéseink egyike volt az ügyfélbarát szemlélet meghonosítása. Örömünkre szolgál, hogy e szemlélettel végzett feladatellátásunk kapcsán az ügyfelektől kizárólag pozitív összképű visszacsatolásokat kaptunk. Pl.: az Okmányiroda ügyfél-elégedettség mérésének eredménye szerint a kérdőívet kitöltők 93%-a úgy gondolta, hogy a korábbi évekhez képest az okmányirodai ügyintézés jobb lett a járási hivatal rendszerében.

Bevezettük, hogy a Járási Hivatal összes szervezeti egysége, kirendeltsége munkaidőben folyamatosan fogadjon ügyfelet. Sőt, az Okmányiroda hétfői reggel 8-tól este 8-ig tartó, valamint az összes többi szervezeti egység szerdai hosszított nyitvatartásával a munkaidőn kívüli ügyintézésének is teret engedtünk.

Az ügysegédi rendszer kiépítésével számos eljárás kapcsán az ügyfeleknek nem kell sem a székhelyre, sem a poroszlói, kápolnai kirendeltségekre befáradniuk, elég lakótelepülésükön az ügysegédnél elindítaniuk az eljárást. Az ügysegédi rendszer a járási települések polgármestereinek igénye szerint került bevezetésre az év elejétől, illetve módosításra évközben. Az ügysegédek feladatellátása a 2013. év során bővült, tekintve, hogy a szakigazgatási szervek kérelemre induló eljárásai kapcsán is adnak tájékoztatást, illetőleg a formanyomtatványok kitöltésében és továbbításukban segítenek az ügyfelek részére.

Az ügyfelek körében nagy tetszést aratott, hogy a megváltozott utcanevek miatt számos járási település (Poroszló, Sarud, Újlőrincfalva, Mezőszemere, Mezőtárkány) lakosai számára elkészített új lakcímkártyákat, külön akció keretében, a helyszínen, az ügyfelek lakcímein személyesen adtuk át.

A Kormányhivatali nyílt napnak nagyon nagy sikere volt. A középiskolai diákok számára szervezett kvízjátékon legsikeresebben szerepelt diákok jutalomban részesültek.

Az év során életre hívtuk a Járási Polgármesteri Fórumot (kétszer rendeztük meg), mely eseményre a járáshoz tartozó települések Polgármesterei számára előadókat hívtunk olyan témákban, amely az általuk képviselt település számára a legérdekesebb volt.

A 2013/2014-es tanév kezdetét megelőzően Járási Iskola Igazgatói Fórumot is szerveztünk, mely eseményen a Tankerület, a HMKH Oktatási Főosztálya és a Járási Hivatal adott széleskörű tájékoztatást az aktuális kérdésekben.

A Járási Hivatalok elindulásával egy időben új szervként kellett kiépíteni a Helyi Védelmi Bizottságokat (HVB), biztosítani kellett működésüket. A Füzesabonyi Járásban a 2013. évben nem volt olyan esemény, amelybe be kellett volna avatkozni.

A Járási Gyámhivatal munkatársai karácsonyi gyűjtési akciót szervezett a Járási Hivatalt érintően. A munkatársak játékokat, könyveket, számítógépet, hűtőt adományoztak a rászorulók részére, melyet személyesen adtak át a Járási Gyámhivatal kollégái.

A 2013. év a számok tükrében

Okmányirodai Osztály:

A Járási Hivatal Okmányirodai Osztályán személyesen megjelenő ügyfelek részéről elégedettség mérést végeztünk. Az ügyfélfogadási idő átszervezésével az ügyfelek várakozási ideje jelentősen csökkent, átlagosan 8,5 perc lett. A vélemények alapján az ügyintézők gyorsak, segítőkészek és a lakosság ügyeinek intézéséhez teljes körű tájékoztatást nyújtanak.

A 2013. évi okmányirodai ügyszám: 17253 db, mely 9%-kal magasabb a 2012-es ügyforgalomtól.

  1. január 1-től a vállalkozói tevékenység ellenőrzését is ellátjuk. 2013. évben hatósági ellenőrzési terv alapján a Füzesabonyi Járási Hivatal illetékességi területén székhellyel rendelkező vállalkozók tekintetében 92 db vállalkozói tevékenység ellenőrzését folytattuk le.

Új feladatként, 2013. március 1-jétől a járási hivatal okmányirodáján is be lehet nyújtani az állampolgársági honosítási és visszahonosítási kérelmeket.

Hatósági Osztály:

A Hátósági Osztály 2013. évben több, mint 1800 államigazgatási és közel 500 szabálysértési ügyben járt el, hozott döntést. Az igazgatási eljárások tekintetében meg kell állapítanunk, hogy számszerűségében, a legnagyobb arányt a közgyógy jogosultságokkal kapcsolatos eljárások jelentették. A szabálysértési eljárások viszonylatában elsődlegesen a „tankötelezettség megszegése” szabálysértési fajta figyelhető meg.

Járási Gyámhivatal:

A gyámhivatal járási hivatalhoz történő átszervezését követően az elmúlt évekhez képest ügyintézői létszámnövekedés történt. Jelentősen növekedett a Járási Gyámhivatal hatáskörébe utalt feladatok. Jegyzői hatáskörből a járási gyámhivatalhoz kerültek át a védelembe vétellel, az igazolatlan iskolai hiányzások miatti iskoláztatási támogatás szüneteltetésének kezdeményezése, szüneteltetés megszüntetése és felülvizsgálatával kapcsolatos faladatok, továbbá döntés a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról. 2013. január 1-től a jegyzők helyett a járási gyámhivatal dönthet a gyermek védelme érdekében a gyermekek ideiglenes hatályú elhelyezéséről. A megnövekedett feladatellátás miatt közel 70%-kal több ügy keletkezett 2013-ban, mint az azt megelőző évben. Összesen 4100 döntés született.

A gondnoksági ügyek száma kiemelkedően magas, hiszen az illetékességi területen található a Füzesabonyi Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona.

Járási Földhivatal:

A 2013. évben az összes szakterületet tekintve több, mint 12.000 ügye volt a Járási Földhivatalnak. Általános feladataink között, és mellet kiemelt jelentőséggel bírt a földhasználati nyilvántartást érintő jogszabályváltozásokból eredően megnövekedett ügyiratmennyiség feldolgozása, és Feldebrő község Egri járáshoz történő átcsatolásához kapcsolódó feladatok.

A határszemle ellenőrzés során vizsgáltuk a földhasználók művelési kötelezettségének teljesülését, a termőföldek művelési ágának megfelelő hasznosítást, a termőföldekhez kapcsolódó, termőföldnek nem minősülő ingatlanok hasznosítását (gyommentes állapotban tartását – pl. utak).

Tapasztalatunk szerint a korábbi évekhez képest a földhasználók odafigyelnek a földhasznosításra, első felhívásunkra a hiányosságokat pótolják.

Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal:

A hivatal által végzett ellenőrzések száma a 2013. évben állatvédelmi és járványvédelmi feladatkörben: 322, élelmiszerbiztonság feladatkörében: 189 volt. Ezekből: 27 alkalommal bírságoltak, 6 esetben figyelmeztetéssel élt a hatóság. Két esetben megalapozott panaszbejelentés alapján került élelmiszer-előállító vagy forgalmazó szankcionálásra.

Tavaly 4 alkalommal történt összevont ellenőrzés valamely társhatósággal. A társhatóságok a rendőrhatóság, a Járási Népegészségügyi Intézet és a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság munkatársai voltak.

Járási Népegészségügyi Intézet:

Munkavégzésükre jellemző a nagyszámú ellenőrzés A 2013. év során több, mint 1500 ellenőrzést végeztek, kiemelendő a nemdohányzók védelme érdekében tett vizsgálatok magas száma (363 db).

Az oltóanyagok szállítását a háziorvosokhoz az Intézet végzi, mind a Füzesabonyi mind a Hevesi Járás területén. Veszettség elleni védőoltások kiszállítását oltóorvosnak 2013. évben 58 alkalommal végeztük. Folyamatos oltás és kampányoltás kijuttatása 40 védőnői körzetbe tavaly 280 alkalommal volt. Influenza oltóanyag kiszállítás oltóorvosoknak 46 körzetbe 46 alkalommal történt.

A tavalyi évben több intézményben tartottak előadásokat, így a Füzesabonyi Piszhiátriai Otthon dolgozóinak: Kórházi fertőzések, sterilizálás, fertőtlenítés témában; a füzesabonyi Remenyik Gimnázium tanulóinak HIV-AIDS, családtervezés, fogamzásgátlás témákban, stb.

Járási Munkaügyi Kirendeltség:

Az ügyfélforgalom a 2013-as évben 25.000 főre tehető. Az iktatott ügyiratok száma több, mint 44.000 volt tavaly.

A regisztrált álláskeresők száma a 2013. évi zárási adatok szerint Füzesabony térségében 1618 fő volt. Ez a szám az év eleji 3084 fővel szemben 48%-os csökkenést jelent. Utoljára 2006-ban volt ilyen alacsony a regiszter.

A szolgáltatások is jelentős szerepet játszottak az ügyfelek kiszolgálásában. Az összes, szolgáltatással érintett ügyfelek száma 2013. decemberével bezárólag 2338 fő volt. A munkaerőpiaci szolgáltatásokon és a közvetítői beszélgetéseken kívül az emelkedés a csoportos tájékoztatókon való részvételhez köthető, melynek hatékonyságán ez évben sikerült javítani.

Egy év elteltével a járási hivatali rendszer kapcsán megállapíthatjuk, egy olyan területi szintű közigazgatást építettünk, mely – a lakossági visszajelzések alapján – az ügyfelek részére könnyen és rugalmasan hozzáférhető, másrészt pedig önálló módon működőképes közigazgatási szint, melyet az ügyfelek elfogadtak és a köztudatban is komoly, megalapozott helyet vívott ki magának.